Skøyen vel av 29. oktober 1930. Twitter: @skoyenvel

Drammensveien 145-147

E-mail Print PDF
Det er på PBE's hjemmeside lagt ut tilleggsdokumentasjon fra arkitektene Lund & Slaatto ang Drammensveien 145-147.Bakgrunnen for dette er at det mulighetsstudiet som ble utarbeidet november 2012, som ble behandlet i Plan- og bygningsetatens Planforum februar 2013, var i strid med gjeldende kommunedelplan. "Det fremmes derfor forslag om ny detaljregulering. I henhold til krav i høyhusutredningen i Oslo er det utarbeidet et alternativ med lavere høyde, da foreslått bebyggelse er høyere enn 42 meter over terreng. Det er derfor vedlagt og kommentert et alternativ på 10 etasjer, som er 37,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå".Ifølge Lund & Slaatto faller det planlagte nybygget "ikke inn under oppfangskriteriene for krav om konsekvensutredning, da Oslo kommune som ansvarlig myndighet har besluttet at planforslaget ikke skal konsekvensutredes siden forslaget ikke er i konflikt med plan- og bygningslovens §4".
Saksdokumentene finnes under saksnummer 201215662 på PBE's hjemmeside (innsyn i plan og byggesaker).
 
You are here: Home Nyheter Drammensveien 145-147